Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

BR-VT quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

28/07/2023 - 16:14

Ngày 14/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND tỉnh về Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2023.

Nghị quyết này quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡnạ chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các nội dung chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (viết tắt là Thông tư số 6 l/2022/TT-BTC).

Đối tượng áp dụng là tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 gồm:

    + Chi điều tra, khảo sát, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày;

    + Chi kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày;

    + Chi kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khâu tính toán các chỉ tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ trợ đến khâu phê duyệt phương án, thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

    + Chi cho công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày;

    + Chi cho công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày;

   + Chi cho công tác họp thẩm định phương án bồi thường; họp công khai phương án bôi thường, hô trợ và tái định cư; họp giải quyêt vướng măc vê chê độ, chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các cuộc họp khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mức chi là 100.000 đồng/người/buổi.

- Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bôi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định: Mức chi là 200.000 đồng/người/ngày.

(Nguồn: Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND) 


Đánh giá: