Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

Lãnh đạo

1 Phạm Thiên Minh Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0814252222
Email: minhpt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Hà Thị Thanh Huế Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0983171877
Email: huehtt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: VHXH
3 Nguyễn Văn Nguyên Phó Chủ tịch UBND Xã
Số điện thoại: 0968525455
Email: nguyennv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
4 Phạm Thị Lệ Thanh PCT HĐND
Số điện thoại: 0988620383
Email: Thanhptl@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách HĐND
5 Dương Văn Sơn PBT Đảng ủy
Số điện thoại: 0914135717
Email: sondv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: