Trang thông tin điện tử
Xã Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Tân

Leader

1 Pham Thien Minh Chairman of the People’s Committee
Phone: 0814252222
Email: minhpt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
2 Ha Thi Thanh Hue Deputy Chairman of People’s Committee
Phone: 0983171877
Email: huehtt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
3 Nguyen Van Nguyen Deputy Chairman of People’s Committee
Phone: 0968525455
Email: nguyennv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
4 Pham Thi Le Thanh
Phone: 0988620383
Email: Thanhptl@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope:
5 Duong van Son
Phone: 0914135717
Email: sondv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Scope: